LIST DORADCY ZAWODOWEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LUBARTOWIE

Szanowni Państwo
           W związku ze zmianami w funkcjonowaniu szkół i poradni, wymuszonymi pandemią covid 19,  przesyłam aktualną ofertę wsparcia dla uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli
z zakresu doradztwa zawodowego. Bardzo zależy mi, aby młodzież wciąż mogła jak najliczniej korzystać z  pomocy w tym obszarze. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą
o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o dostępnych formach pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie w zakresie doradztwa zawodowego, a są to:
Praca z grupami uczniów na terenie poradni:
• Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej ,,Świadome decyzje zawodowe” dla uczniów klasy VIII SP (3-4 spotkania poświęcone na poznanie siebie, zebranie informacji o zawodach i możliwościach kształcenia, podjęcie decyzji przez uczniów).
• „Planowanie kariery zawodowej w oparciu o świadomość własnej hierarchii wartości” warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych ( 3-4 spotkania)
 Praca indywidualna z uczniami:
• diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz umożliwienie zdobycia informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy –
i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu.
• konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.
• pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi – mogą skorzystać z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia
oraz w niektórych przypadkach z wydawanych przez PPP opinii dla uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
• Wsparcie uczniów z problemami w nauce –  pomoc w podjęciu właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę ich możliwości; czasem z powodu ich trudności – korzystają z informacji dotyczących możliwości zmiany szkoły na inną, a także z opinii w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do prac
Wsparcie  rodziców:
• Indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni na temat zainteresowań, które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu; udzielenie informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, informacja o konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą;
             Pomoc doradcy zawodowego jest bezpłatna i ogólnie dostępna dla młodzieży uczącej się we wszystkich szkołach powiatu lubartowskiego. Jedynym warunkiem jest złożenie wniosku
o przyjęcie – osobiście, poprzez szkołę lub drogą pocztową  do sekretariatu poradni.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.poradnialubartow.pl lub   w sekretariacie poradni. Zapraszam również nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, doradców zawodowych na indywidualne konsultacje w poradni dotyczące pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacji i materiałów do zajęć z doradztwa zawodowego, materiałów informacyjnych
o szkołach, praktykach uczniowskich itd.
     Jednocześnie chciałabym zaoferować gotowość pracy na terenie Państwa szkół,  jeśli tylko zachowanie reżimu sanitarnego umożliwiałyby taką formę współpracy. Mogą to być spotkania
z rodzicami , Punkty Konsultacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla małych grup uczniów czy badania predyspozycji zawodowych uczniów na terenie szkoły.
           Będę wdzięczna za wszelkie Państwa sugestie i propozycje dotyczące współpracy Poradni ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego.
                     W załączeniu przesyłam ulotkę informacyjną dla uczniów z prośbą o wydrukowanie i udostępnienie na szkolnych tablicach informacyjnych, wychowawcom klas, szkolnym doradcom zawodowym i zainteresowanym uczniom i rodzicom.
                                                                  Z poważaniem
Doradca zawodowy PPP w Lubartowie
Dorota Fiutka